top of page
Familjerätt - Vårdnad Boende Umgänge

Ligger du i skilsmässa och kan ni inte komma överens om barnen? 

Vi hjälper dig. 

Gemensam eller ensam vårdnad?

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man som förälder ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. Vid gemensam vårdnad skall föräldrarna tillsammans fatta viktiga beslut, till exempel om barnets skolgång och hälsa. En förälder som har ensam vårdnad fattar själv de viktigaste besluten gällande vårdnaden.

 

Föräldrar som är oense om vårdnaden av ett barn kan vända sig till domstol för att få tvisten avgjord. Vi bistår dig som ombud under hela processen, både i och utanför domstol.

Vad säger lagen i en vårdnadstvist?    

Johan Brinck,  December 2018

                                            

En utbredd missuppfattning i Sverige är utgångspunkten, att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn – det skulle anses vara bäst för barnen. Jag har även stött på praktiskt verksamma advokater samt en och annan domare som utgår från detta – felaktiga - antagande. Också på familjerätten/socialnämnden stöter man i bland på samma tankegång. Lagen är i själva verket tyst på denna punkt. Det finns ingen, på juristspråk kallat presumtion (antagande), för eller emot gemensam vårdnad, inte heller för eller emot ensam vårdnad. I stället föreskriver lagen att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnaden. Detta rättesnöre gäller även barnets boende och barnets rätt till umgänge (föräldrabalken 6 kap 2 a §).

Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska domstolen ta speciell hänsyn till en rad omständigheter, till exempel risken att barnet far illa, barnets behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar och - inte minst – barnets egen vilja. Ju äldre barnet är, desto mer räknas vad han eller hon vill i frågor om vårdnad, boende och umgänge.  Föräldrarnas förmåga att samarbeta i viktiga frågor gällande barnet är normalt en väsentlig faktor vid domstolens beslut om ensam eller gemensam vårdnad. Vårdnaden kan upplösas om det finns allvarliga problem att samarbeta, och i sådana fall kan ena föräldern tillerkännas ensam vårdnad. Den föräldern får då ensam beslutanderätt om förskola, skolval, vård och hälsa och mycket annat.

 

Barns boende

Ett barn har sitt boende hos den förälder där barnet huvudsakligen bor. Om barnet bor lika mycket hos vardera föräldern föreligger ett växelvis boende.

 

Är föräldrarna inte ense om hos vem barnet skall bo måste detta normalt lösas vid process i domstol. Vi bistår dig som ombud under hela processen, både i och utanför domstol.

 


 

Barns umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Detta innebär att barnet får umgås med den förälder som inte har vårdnaden eller som barnet inte bor hos. Omfattningen och utformningen av umgänget beror på faktorer som tidigare umgänge, föräldrarnas relation och geografiskt avstånd dem emellan.

 

Kan föräldrarna inte komma överens om umgänget måste tvisten normalt avgöras i domstol. Vi bistår dig som ombud under hela processen, både i och utanför domstol.

Umgängesrätt – Barnets starka rätt till båda sina föräldrar  

Johan Brinck, December 2018             


Ett barn har oftast ett stort behov av att träffa och umgås med båda sina föräldrar. En nära och regelbunden kontakt bidrar till en stabil uppväxt och god förståelse för hur män och kvinnor fungerar som föräldrar och människor överhuvudtaget, vilket givetvis är oerhört viktigt för barnets framtid. 

Även om en förälder har enskild vårdnad (ensam vårdnad) om barnet, och/eller barnet bor hos den ena föräldern, finns det en stark umgängesrätt enligt lagen. Vårdnadshavaren/boendeföräldern kan inte neka umgänge med den andra föräldern, såvida det inte finns mycket starka skäl för detta. Umgänget är till för barnet, och en förälder har inte någon umgängesrätt även om många tror så.

Umgängesstöd

Även om det finns social problematik hos en förälder, t ex drogmissbruk eller förekomst av våld mot den andra föräldern, kan ett kontrollerat och tryggt umgänge utövas med hjälp av så kallat umgängesstöd som socialtjänsten anordnar. Detta innebar att en professionell umgängesstödjare utses vilken närvarar vid umgänget mellan barnet och föräldern med problematiken. Umgänget sker ofta i socialtjänstens egna lokaler, men kan också utövas utanför lpkalerna och alltid med umgängesstödjaren närvarande.

Umgängesstödet beslutas normalt av domstol i samband med att den bestämmer omfattningen av umgänget. Umgängesstödet ska pågå en bestämd tid och kan förlängas eller upphävas.

Att den förälder som kanske misshandlat den andre föräldern, eller aldrig tidigare brytt sig om barnet, plötsligt får umgås med barnet kan uppfattas som djupt orättvist av den andra föräldern. Men styrkan av barnets rätt till umgänge slår alltså kraftfullt igenom här.

För kostnadsfri rådgivning ring 08-505 663 90

bottom of page